L'abast del Sistema de Gestió referit a les normes ISO i UNE en què Altinco S.L. es certifica, s'aplica als àmbits de recerca, disseny, fabricació, comercialització i innovació de fertilitzants, correctors de carències, bioestimulants i productes especials per a una agricultura sostenible, ecològica i sense residus a les nostres instal·lacions situades al polígon industrial Pla d'Urgell, naus 8 - 13, camí d'Arbeca s / n, 25230 Mollerussa (Lleida).

POLÍTICA D’EMPRESA

 

La Direcció d'ALTINCO S. L. vol manifestar el seu absolut compromís envers la qualitat de les nostres activitats i productes i en la millora continua del funcionament de l’empresa. És objectiu prioritari d’ALTINCO enfortir la nostra posició en el mercat global actual i proporcionar un servei flexible, útil i eficient, capaç de satisfer les necessitats dels nostres clients.

Alhora, pensem que l’empresa també té una funció social important tant pel que fa a tot el personal que l’integra envers la societat i l’entorn del qual formem part.

Per tot això, volem ser una empresa sostenible que, tot creant valor econòmic, connecti l’empresa, la societat i el medi ambient, i que és la nostra estratègia empresarial comptant amb els nostres valors, missió, visió i compromisos:

 • Creant valor econòmic i compartint-lo equitativament amb les parts interessades.
 • Limitant el nostre impacte ambiental de manera proactiva: cercant vies per reduir els recursos naturals que consumim, i minimitzant la quantitat de residus i contaminació que generem.
 • Creant llocs de treball de qualitat.
 • Comercialitzant productes i serveis que millorin la vida de les persones.

ALTINCO ha escollit com a valors empresarials la passió, el treball en equip, la innovació, la cura del medi ambient, la col·laboració, l’excel·lència i la proactivitat, valors que estan alineats amb les expectatives de les parts interessades.

 

La missió d’ALTINCO: Ser un referent dins les empreses del nostre sector oferint als agricultors les millors solucions i productes innovadors perquè puguin nodrir i protegir els seus cultius de manera ecològica i sostenible per al medi ambient.

La visió d’ALTINCO: Treballar per una agricultura innovadora, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Els compromisos que es marca la Direcció:

 • Mantenir a tot el personal de l’empresa integrat al seu lloc de treball, fent que se senti motivat, satisfet i responsable de les tasques que desenvolupa i que lidera diàriament. Un dels motors principals per tal d’assolir-ho és fomentar activament la seva formació, d’aquesta manera s’aconsegueixen millores importants en el rendiment i satisfacció a tots els nivells.
 • Reconèixer, de forma excepcional, el mèrit i la dedicació del nostre personal integrat a les tasques de recerca i d’innovació que es duen a terme amb la intenció de motivar-lo i fomentar la continuïtat i la qualitat d’aquestes tasques, prioritàries i necessàries per al bon funcionament de l’empresa.
 • Vetllem perquè el català sigui la llengua vehicular d'ALTINCO, i treballem per promoure el seu ús entre tot el personal i en les relacions amb clients, proveïdors i altres entitats relacionades en el desenvolupament de les nostres activitats.
 • Perquè ens preocupa especialment el nostre país i globalment tots els altres països, els nostres productes i processos de producció són respectuosos amb el medi ambient, incloent-hi l'ús precís i estalviador de les energies i minimitzant la producció de substàncies residuals. Controlem els aspectes ambientals significatius de l’organització, assegurant l'ús sostenible de recursos i reduint els impactes ambientals, per tal de protegir el medi ambient.
 • Millorem constantment el Sistema de Gestió de Qualitat, RDi i Ambiental, amb l’objectiu de garantir la satisfacció dels nostres clients, personal propi i extern i organismes relacionats, creant mecanismes de valoració d’aquesta satisfacció i obrint nous canals de comunicació aprofitant al màxim les noves tecnologies i millorant contínuament l'acompliment ambiental.
 • Complim amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que ALTINCO consideri necessaris, tant de qualitat, RDi, ambientals i de parts interessades.
 • En la manera de ser d'ALTINCO sempre es contempla incrementar esforços en la recerca, disseny i fabricació de nous productes singulars, d’elevat valor afegit i residu 0, destinats a satisfer les necessitats dels agricultors. Garantim els més alts estàndards de qualitat en la fabricació dels nostres productes. També, continuem invertint en investigació, desenvolupament, innovació i millora contínua dels nostres productes i processos per tal de seguir desenvolupant formulats d’alta qualitat, de fàcil aplicació i amb uns resultats òptims al camp.
 • L’augment global de la demanda de productes ecològics i la implantació local i mundial del model km 0 és una gran oportunitat per ALTINCO, que ja està posicionada al mercat com una empresa ‘neta’, propera, compromesa amb el medi ambient, i amb prestigi i bona reputació. Ens proposem, doncs, potenciar-ho i comunicar-ho. La implantació i comunicació d’una estratègia de RSC ajudarà a consolidar aquesta visió externa d'ALTINCO i afavorirà l’aproximació al mercat ecològic.
 • Com que volem seguir creixent, prioritzem al màxim les accions d’internacionalització i adaptem els productes i la seva presentació als requeriments dels països mercat que són el nostre objectiu.

Amb l’objectiu de garantir que aquesta Política d’Empresa es posa en pràctica i està al dia, la Direcció defineix uns objectius coherents amb aquesta política, revisa periòdicament el sistema de gestió per tal de garantir-ne l’eficàcia i perquè sigui una guia i punt de referència permanent de la nostra organització.

ALTINCO ha difós aquesta política a tota la seva organització i a les parts interessades pertinents.

 

Només la feina ben feta justifica la nostra existència.

 

Francesc Clarisó

Director General      

A Mollerussa (Lleida), a 14 d'octubre de 2021.